tính năng hay

Thêm một cập nhật tuyệt vời từ Facebook

Thêm một cập nhật tuyệt vời từ Facebook

Hiện tại, tính năng này chỉ mới xuất hiện ở một bộ phận người dùng trên thế giới. Chưa xác định được là đây là tính năng mới đang thử nghiệm hay là lỗi từ phía Facebook. Tuy nhiên, nếu