bán hủ gốm cổ

Hủ gốm cổ niên đại thời Hán

Hủ gốm cổ niên đại thời Hán

Hũ thời Hán, đờm chảy thành rảnh trông rất đẹp… Niên đại: Thời Hán. Kích thước: Chiều cao 10 cm, đường kính 14 cm. Tình trạng: bị sức miệng, tóc một đường 4,5 cm.